Etusivu Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Reta-Myynti Oy
Y-tunnus: 2820981-8
Osoite: Kajaanintie 143, 90230 OULU
Sähköposti: retamyynti@gmail.com

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Reta-Myynti Oy:n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: OTK Ville-Veikko Pohjola, Reta-Myynti Oy
Yhteystiedot: retamyynti@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Reta-Myynti Oy:n henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • yritystä koskevat tiedot, kuten nimi, y-tunnus, laskutusosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • ostoihin liittyvät tiedot: ajankohdat, tilatut tuotteet, toimitustapa, tieto maksutavasta, reklamaatiot ja muu asiakasviestintä
  • asiakkaan tilinumero (vain tilanteissa, joissa asiakkaalle tarvitsee palauttaa rahaa tilille)
  • asiakaspalvelutiedot, asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä (sähköpostit ja puhelut), www-lomakkeella lähetetyt tiedot sekä asiakastapaamisissa, tarjousten ja sopimusten yhteydessä luovutetut tiedot
  • lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Reta-Myynti Oy voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja, jolloin Reta-Myynti Oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Reta-Myynti Oy:n toimeksiannosta ja lukuun.

7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö retamyynti@gmail.com -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Reta-Myynti Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Reta-Myynti Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Reta-Myynti Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

10. Evästeet

Reta-Myynti Oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä.

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Reta-Myynti Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Reta-Myynti Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.